Những điểm mới của Nghị định Số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thứ tư - 27/12/2023 02:28
Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Nghđịnh đã có các quy đnh mang tính đột phá, gđược các nút thtng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bnh, cha bnh bo hiểm y tế đtạo thun li cho công tác khám bnh, cha bnh bo hiểm y tế, bo đm quyn lợi ca ngưi tham gia bo hiểm y tế; bsung và htrợ mc đóng bo hiểm y tế, sa đổi mc hưng bo him y tế và tăng cưng vai trò, trách nhim ca b, ngành, cơ skhám bnh, cha bnh trong vic qun lý, sdng hiu ququbo him y tế, cth:

1. Vbổ sung đi tượng và hỗ trmức đóng tham gia bo hiểm y tế

- Bổ sung đi tưng là người dân các xã an toàn khu, ng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chng Pháp và chống Mỹ không thuc đi tưng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Lut Bảo hiểm y tế vào nm đi tưng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

- Bổ sung đi tưng ngưi dân tc thiu sđang sinh sng ti địa bàn c xã khu vc II, khu vc III, tn đặc bit khó khăn thuc vùng đng o dân tc thiu svà min i giai đon 2016-2020 mà c xã này không còn trong danh sách c xã khu vc II, khu vc III, thôn đc bit khó khăn thuc vùng đồng bào dân tộc thiu svà min núi giai đon 2021-2025 theo quyết đnh ca Thtưng Chính phvào nhóm đi tưng đưc ngân sách nhà nưc htr70% mức đóng trong thi gian 36 tháng ktngày 01 tháng 11 năm 2023.

Đây là c đi tưng ngưi dân tc thiu smi thoát nghèo theo Quyết đnh s861/-TTg ngày 04/6/2021 ca Thtưng Chính phnhưng trong thc tế vn còn đang rt khó khăn, đưc Đi biu Quc hội, y ban nhân dân mt stnh và ctri phn ánh kiến nghị. Vic quy đnh ngân sách nhà nưc tiếp tục htrthêm mt thi gian sau khi thoát nghèo đngưi dân có thch y và đđiu kin kinh tế tham gia bo him y tế th hin chính sách bo đm an sinh xã hi, thoát nghèo bn vng ca Chính phủ.

2. Vbổ sung, nâng mức hưởng bo him y tế

- Nâng mc hưng t80% lên 100% chi phí khám bnh, cha bnh bo him y tế cho mt snm đi tưng là ngưi có công vi cách mạng quy đnh ti khon 5 Điều 3 Ngh định s146/2018/NĐ-CP như thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ Công an đã được gii quyết hưng chế đtheo quy đnh tại các Quyết định của Thtưng Chính ph; Dân công ha tuyến.
- Bổ sung mc hưng cho nhóm đi tưng là ngưi dân tc thiu sthoát nghèo theo Quyết định 861/-TTg ngày 04/6/2021 ca Thtưng Chính phvà nhóm đi tưng đã đưc sa đổi, bsung ti Nghđnh 131/2021/NĐ-CP ca Cnh phquy đnh  chi tiết và hưng dn bin pháp thi hành Pháp lnh Ưu đãi ngưi có công vi ch mng.
3. Thay đi cơ chế thanh tn chi phí khám bệnh, cha bệnh bo hiểm y tế gia cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bo hiểm xã hi

Nghđnh bãi bquy định vtổng mc thanh toán chi phí khám bnh, cha bnh bảo hiểm y tế, thc hiện thanh toán chi phí khám bnh, chữa bnh bo him y tế theo phương thc thanh toán theo giá dịch vđược áp dụng t 01/01/2019. Đồng thi, quy đnh vic giao dtoán chi phí KCB BHYT cho Bảo hiểm xã hi Việt Nam và Bảo him xã hi các tnh, thành phtrc thuc trung ương; thc hin tng báo sdkiến chi KCB BHYT ti cơ s KCB đ làm cơ s lập kế hoch sdng kinh phí KCB BHYT trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT ca cơ skhám bnh, cha bnh trong trưng hp vưt số dự kiến chi.

Theo quy định mới, các chi phí khám bnh, cha bnh Bo him y tế trong phạm vi quyền li được hưng và mc hưng ca ngưi tham gia BHYT đã được cơ quan bảo him xã hi giám định sthuộc phm vi thanh toán ca qubo hiểm y tế. Cơ chế thanh toán theo thc tế các dch v k thut, thuốc, vật tư y tế… sdụng cho người bnh và mc giá theo quy đnh hin hành. Các quy định này stháo gỡ các khó khăn, vưng mắc vthanh toán chi phí khám bnh cha bnh bo him y tế gia cơ s KCB và cơ quan bảo him xã hội, to điu kin cho cơ skhám bnh, cha bnh nâng cao hiu qu hoạt đng và bo đm quyền li ca ngưi bnh bảo hiểm y tế.

4. Tăng cưng trách nhiệm của các bên liên quan

Ngh đnh bsung c quy định nhằm tăng cưng trách nhiệm trong thc hin chính sách bo him y tế ca Bộ Y tế, cơ s khám bnh, cha bnh, và cơ quan bo hiểm xã hi cụ th:

- Tăng cưng trách nhim ca Bộ Y tế trong chđo các cơ sKCB tuân thc quy định ca pháp lut vKCB và BHYT, trong mua sm, đu thu thuốc, a
cht, vt tư y tế.

- Tăng cưng trách nhim ca cơ sKCB trong việc tuân thc quy đnh ca pháp lut vbảo him y tế, pháp lut vkhám bnh, cha bnh và pháp lut vmua sắm, đu thầu, để đm bo cung ứng thuốc, a cht, vt tư y tế, dịch vkthut y tế có cht lưng, hiu quvà tiết kiệm.

- Trách nhim ca Bảo him xã hội Vit Nam trong vic giám định, chđộng rà soát, phát hin và gi thông tin cảnh báo kịp thi cho cơ skhám bnh, cha bnh vcác chi phí khám bnh, cha bnh bo him y tế tăng cao so vi mc chi phí bình quân ca cơ skhám bnh, cha bnh cùng hng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa.

Nhng quy đnh này nhằm đy mnh trin khai các giải pháp kim soát chi phí KCB BHYT, qun lý, sdụng tiết kim, hiệu ququBHYT, phòng chống lạm dụng, lãng phí, trc lợi qubảo hiểm y tế.

5. Mt số quy định khác

Bên cnh đó, Nghị định cũng bsung, làm rõ phương thc đóng bảo hiểm y tế cho mt snhóm đi tưng, sa đi thtc khám bnh, cha bnh cho phù hp với quy đnh ca Chính phvsdng giy tđược định danh đin tử mc độ 2 và xác thc điện tvà sa đi mt sni dung mang tính chất kthuật khác.

Các quy định mang tính cht đi mi, đột phá ca Nghđnh thhiện squyết tâm ca Chính phủ, Bộ Y tế và các B, ngành trong vic nâng cao chất lưng, hiu qu khám bnh, cha bnh bảo hiểm y tế, to thun lợi cho c ngưi tham gia bo hiểm y tế, cơ skhám bnh, cha bnh và hot đng qun lý nhà nước về bo him y tế; nâng cao hiu ququản , sử dụng quỹ bo hiểm y tế.

                                                                                                                                                                Long Vương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây